Al Amin, H. (2014). Penciptaan Adam; Mendialogkan TafsiR Marah Labid dengan Teori Keadilan Gender. An-Nuha : Jurnal Kajian Islam, Pendidikan, Budaya Dan Sosial, 1(1), 17-44. Retrieved from http://ejournal.staimadiun.ac.id/index.php/annuha/article/view/14